مرمریت بلکوه تیره
۱ خرداد ۹۷
مرمریت کرم نمین
مرمریت کرم نمین
۱ خرداد ۹۷
مرمریت بلکوه

    مرمریت بلکوه

    خواص فیزیکی

    مقاومت فشاری خشک/KG/〖CM〗^2مقاومت فشاری مرطوب/KG/〖CM〗^2جذب آب(%)چگالی/G/〖CM〗^3تخلخل (%)سختی
    2302100.52.68___3