مرمریت دهبید انگوران

مرمریت گلدن رز
مرمریت گلدن رز
۱ خرداد ۹۷
مرمریت کرم نی ریز
مرمریت کرم نی ریز
۱ خرداد ۹۷
مرمریت دهبید انگوران

    مرمریت دهبید انگوران

    خواص فیزیکی

    مقاومت فشاری خشک/KG/〖CM〗^2مقاومت فشاری مرطوب/KG/〖CM〗^2جذب آب(%)چگالی/G/〖CM〗^3تخلخل (%)سختی
    1280___0.152.780.723.8