مرمریت سفید ویتنام

      خواص فیزیکی

      مقاومت فشاری خشک/KG/〖CM〗^2مقاومت فشاری مرطوب/KG/〖CM〗^2جذب آب(%)چگالی/G/〖CM〗^3تخلخل (%)سختی
      4805590.12.71___3