گرانیت Tianshan red
۲ خرداد ۹۷
گرانیت Rosa Pink
۲ خرداد ۹۷

    خواص فیزیکی

    مقاومت فشاری خشک/KG/〖CM〗^2مقاومت فشاری مرطوب/KG/〖CM〗^2جذب آب(%)چگالی/G/〖CM〗^3تخلخل (%)سختی
    151.29___0.352.63______