مرمت و بازسازی:

این شرکت با استفاده از دانش فنی و راهکارهاي ارائه شده توسط آکمی مناطق آسیب دیده در اثر ضربه، شکستگی و خوردگی را با امکان همسان سازي بافت، رنگ و شفافیت، مرمت و بازسازي می کند.

 

فارسی برها

 
ترمیم فارسی بر 1

ترک های روی سنگ

 
ترمیم سنگ 6

ترمیم بند

 
ترمیم سنگ 5

لب پر شدگی ها

 
ترمیم سنگ 4