در بخش Finishinig ابتدا تمام گوشه ها و درز ها سیلیکون کشی شده سپس مراحل ساب و پولیش اجرا می شود . در ادامه ساب سوپرشاین انجام شده و در صورت لزوم دارکنر هم استفاده می شود؛ در انتها سطوح با مواد محافظتی و نانو پوشش داده می شوند...

سرویس ها

سرویس
سرویس 2

واحدها