AKEMI Blow Up یک محصول تعمیر تایر بر پایه محلول (پراکنده) لاتکس آبی است. این محصول از محرک‌های پروپان/بوتان استفاده می‌کند. ویژگی‌های این محصول عبارتند از:

- نیازی به برداشتن تایر پنجر شده نیست

- تایر به طور همزمان تعمیر و متورم می‌شود

- سریعاً بعد از استفاده می‌توان با آن رانندگی کرد

AKEMI Blow Up روش تعمیر سریع تایر با سوراخ‌های کوچک است (کمک‌های خرابی). قوطی 300 میلی لیتر برای تایری با اندازه تا حدود 14/165 و قوطی 500 میلی لیتر برای تایر با اندازه تا 16/225 مناسب است.
1. عامل پنجری را برداشته و اجازه دهید هوای باقیمانده خارج شود.

2. قوطی را به خوبی تکان داده و تا حدود حداقل 20 درجه سانتی گراد گرم کنید.

3. شلنگ را به شیر هوای پاک پیچانده و تایر را پر کنید.

4. با کمی محدودیت رانندگی کنید ( mph 38-30= Km/h 60-50)

5. در فرصت بعدی، گاز را خارج کرده، تایر را دوباره با هوا پرکرده و فشار تایر را اندازه بگیرید

- AKEMI BLOW UP برای تایرها مجهز به یک سیستم کنترل فشار تایر با حسگرهای داخلی مناسب نیست (TPMS یا RDKS).

- بر طبق قوانین ترافیک جاده‌ای آلمان، تعمیر تایر با استفاده از BLOW UP به عنوان یک اقدام تعمیری دائمی مجاز نمی‌باشد. تایری که با این روش تعمیر شده است باید با توجه به قوانین متداول در یک کارگاه تعمیر شده یا در اولین فرصت ممکن با یک لاستیک جدید جایگزین شود. .

رنگ : سفید شیری

دانسیته : تقریبا 0.88 گرم بر سان متر مکعب

فشار داخلی 20درجه سانتی گراد : تقریباً 5 بار

فشار داخلی 50درجه سانتی گراد : تقریباً 10 بار

دمای بهینه کاربردی :20 درجه سانتی گراد