• Idea-waterjet

واترجت Idea

این مدل یک سیستم برش برقی هیدروکربوری بسیار پیشرفته است که قادر به انجام کار در صفحات بزرگ است. این سیستم مدولار میتوان خود را با توجه به نیاز های شما به روز کند و این کار را میتواند با نصب 3 نگه دارنده در قسمت جلو ماشین انجام دهد .

موارد ویژه  :

  •        فشار الکتریکی با نرم افزار کنترل میشود
  •         سیگنال فشار مستمر
  •        هزینه های نگهداری کم
  •        پنل هیدرولیک

قیمتمحور mm/Xمحور mm/Yمحور mm/Zدنباله موقعیت /mmبیشترین سرعت برشبیشترین ارتفااع/mm بیشترین ظرفیت/(kg/m^2)مدل
تماس بگیرید400030002000.0252000040001000Idea

Idea-waterjet