امپرادور دارک
۲ خرداد ۹۷

خواص فیزیکی

مقاومت فشاری خشک/KG/〖CM〗^2مقاومت فشاری مرطوب/KG/〖CM〗^2جذب آب(%)چگالی/G/〖CM〗^3تخلخل (%)سختی
13612100.42.651.2___