ساب و پولیش :

این شرکت با بکارگیري تکنولوژي و دانش فنی روز اروپا امکان ارائه خدمات ساب روي بتن، سنگ، سرامیک پرسلانی و موزائیک و بر روي سطوح مختلف مانند کف، پله، پیشخوان و ... با کیفیت و استاندارد اروپا را دارامی باشد. همچنین این شرکت آمادگی خود را جهت عقد قرارداد با شرکتها جهت تمیزکاري دوره اي اماکن، اعلام میدارد .

ساب سنگ طبیعی

ساب 3
1ساب

ساب سنگ مصنوعی

ساب بتن

ساب بتن 2
1ساب بتن

ساب موزاییک

ساب سرامیک پرسلانی

ساب سوپر شاین

سوپرشاین1
سوپرشاین3

ساب پله و کانتر

ساب پله 3
ساب کانتر